เงื่อนไขการใช้งานบัตรของขวัญแรบบิท

RABBIT MASTER CARD ONLINE & ACTIVATION CAMPAIGN

เงื่อนไขการใช้งานบัตรของขวัญแรบบิท

 1. บัตรของขวัญแรบบิทออกโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”)

 2. บัตรของขวัญแรบบิทสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานแรบบิทในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

 3. บัตรของขวัญแรบบิทสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในมูลค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าคงเหลือในบัตรเท่านั้น

 4. บัตรของขวัญแรบบิทไม่สามารถเติมเงินหรือมูลค่าลงในบัตร และไม่สามารถขอเปลี่ยน ทอน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้

 5. บัตรของขวัญแรบบิทมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่บริษัททำรายการออกบัตรในระบบของบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรได้ ที่นี่ , QR Code หลังบัตร หรือนำบัตรมาตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท หรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี เมื่อบัตรหมดอายุแล้ว มูลค่าคงเหลือในบัตรจะไม่สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ และ/หรือไม่สามารถขอคืนมูลค่า ขอเปลี่ยน ทอน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้

 6. เมื่อบัตรของขวัญแรบบิทสูญหาย ท่านจะไม่สามารถขอทำรายการระงับการใช้งานบัตร ขอคืนมูลค่าในบัตร และ/หรือขอคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีที่บัตรสูญหายทุกกรณี

 7. ท่านสามารถทำการลงทะเบียนบัตรของขวัญแรบบิทได้ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนที่บริษัทกำหนด โดยท่านจะต้องทำการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการแรบบิท, สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และ/หรือสถานที่หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

 8. เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนบัตรของขวัญแรบบิทตามข้อ 7 ไว้แล้วบัตรดังกล่าวเกิดการสูญหาย ท่านสามารถแจ้งการสูญหายเพื่อระงับการใช้งานบัตรได้ทางโทรศัพท์ที่ศูนย์แรบบิทฮอตไลน์ โทร. 0-2617-8383 โดยมีเงื่อนไขในการระงับการใช้งานดังต่อไปนี้

  1. บัตรที่สูญหายจะต้องไม่เป็นบัตรหมดอายุ และจะต้องทำการแจ้งการสูญหายก่อนที่บัตรจะหมดอายุ

  2. การระงับการใช้งานบัตรของขวัญแรบบิทลงทะเบียนจะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมง นับจากศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับใช้งานบัตรของขวัญแรบบิท และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของมูลค่าในบัตรก่อนที่การระงับการใช้งานบัตรนั้นจะมีผล

  3. เมื่อการระงับการใช้งานบัตรมีผลและมีการร้องขอจากท่าน บริษัทจะพิจารณาออกบัตรของขวัญแรบบิทใบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าคงเหลือในบัตรที่ได้สูญหายแก่ท่าน โดยในการออกบัตรใหม่ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใบใหม่เป็นจำนวน 250 บาท

 9. ในกรณีที่บัตรของขวัญแรบบิทอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย แต่บัตรไม่สามารถอ่านค่าได้ ท่านจะต้องนำบัตรมาติดต่อที่ศูนย์บริการแรบบิท หรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อทำการตรวจสอบ เมื่อบริษัททำการตรวจสอบและพบว่า เกิดจากความผิดของบริษัทจริง บริษัทจะทำการออกบัตรใบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าคงเหลือในบัตรใบเดิมให้แก่ท่าน โดยท่านสามารถมารับบัตรใบใหม่ได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท หรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

 10. หากมีการเปลี่ยนบัตรของขวัญแรบบิทหรือออกบัตรใหม่ บริษัทจะทำการเปลี่ยนให้แก่ท่านด้วยรูปแบบ หรือลายของบัตรที่มีอยู่ในขณะนั้น

 11. หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาการใช้งานบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท หรือศูนย์แรบบิทฮอตไลน์ โทร. 0-2617-8383

 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป