เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) เป็นสมาชิกของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยบีเอสเอสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง และดำเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

พันธมิตรทางธุรกิจ


บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำดังนี้:

ระบบขนส่งพันธมิตร

BTS
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC)
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางยกระดับระบบแรกในประเทศไทย และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาส่วนต่อขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

สถาบันการเงินพันธมิตร


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีฐานลูกค้าจำนวนมาก และเป็นผู้นำในด้านบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ตลอดจนบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตและบัตรเดบิตหลากหลายประเภท บริการธนาคารอัตโนมัติในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ www.bangkokbank.com โทร.1333 หรือ 0-2645-5555

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เพื่อนำพากรุงเทพฯ สู่สังคมไร้เงินสดโดยการมอบบริการการใช้จ่ายในระดับย่อยแบบ e-payment ที่สะดวก ปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป

พันธกิจ

บีเอสเอส ให้บริการระบบการใช้จ่ายในระดับย่อยแบบ e-payment สำหรับระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว