ประกาศรายชื่อ Top Spender จากกิจกรรม Never Ending Happiness with Rabbit Card

ประกาศรายชื่อ Top Spender จากกิจกรรม Never Ending Happiness with Rabbit Card

ประกาศรายชื่อ Top Spender

จากกิจกรรม Never Ending Happiness with Rabbit Card

ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

 

ผู้ใช้บัตรแรบบิทที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด รับแรบบิท Gift Card ดังนี้

 

อันดับที่ 1 รับแรบบิท Gift Card มูลค่า 5,500 บาท ได้แก่

1. คุณสรวิศ ศรีภินันท์

หมายเลขบัตรแรบบิท 88005185174

เบอร์โทรศัพท์ 082-292-xxxx

 

อันดับที่ 2 -3 รับแรบบิท Gift Card มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่

2. คุณเอกพงศ์ พีรพัฒน์มงคล

หมายเลขบัตรแรบบิท 88751537914

เบอร์โทรศัพท์ 088-883-xxxx

3. คุณสุชาติ ชัยประสิทธิ์ผล

หมายเลขบัตรแรบบิท 88004140221

เบอร์โทรศัพท์ 083-831-xxxx

 

อันดับอื่นๆ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล (เนื่องจากยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำไม่ตรงตามเงื่อนไข)

 

* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 67 และจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

* ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

* หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า